Pomoce szkolne

  Pomoce Szkolne - Polska! To lubię - program komputerowy 7-10 lat nr.22233-EIS - Sklep

Polska! To lubię - program komputerowy 7-10 lat nr.22233-EIS

Promocje|Przedszkole » Programy multimedialne|Nauczanie zintegrowane » Programy multimedialne|Filmy edukacyjne » Nauczanie zintegrowane|Język polski » Programy multimedialne|Programy multimedialne » Dyrektor- szkoła|Programy multimedialne » Język polski|Programy multimedialne » Nauczanie zintegrowane|Programy multimedialne » Pakiety klasowe|Programy multimedialne » Przedszkole

 Kompletny zestaw pomocy dydaktycznych do edukacji społecznej dla nauczycieli wczesnoszkolnych, który zawiera m. in.:

- scenariusze zajęć na 3 lata nauki,
- 30 gier i zabaw na tablice multimedialne,
- karty pracy,
- kontury mapy i godła do odrysowywania,

- blisko 70 animowanych piosenek i wierszy.

-Bogaty zestaw scenariuszy, animacji, gier i multimediów:

W zestawie „Polska! To lubię” przeznaczony do wychowania patriotycznego w ramach edukacji wczesnoszkolnej zastosowaliśmy metodę „uczenia się w ruchu”.

Scenariusze lekcji i wspierające je pomoce dydaktyczne niosą dużą dawkę aktywności ruchowej (zarówno dużej w oparciu o wielkowymiarowe gry planszowe, zabawy i piosenki) jak i małej – w oparciu o karty pracy wymagające rysowania, składania i wycinania.

-Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie?:

Dzieci bardzo łatwo przyswajają przynależność do wspólnoty narodowej o ile tylko nie koliduje ona z ich codziennym doświadczeniem w najbliższym otoczeniu, a szczególnie z poczuciem więzi rodzinnych. Właśnie dlatego staramy się budować dziecięce poczucie patriotyzmu w oparciu o rodzinę i najbliższe otoczenie, ich małą historię i ich wewnętrzną tradycję, które przez stopniowe rozszerzanie kręgów i znajdowanie wspólnych elementów obejmują osadę, miasta, gminy, regiony i w końcu całą Polskę.

-Kształtowanie postaw patriotycznych:

Patriotyzm pochodzi od łacińskiego słowa patria, czyli Ojczyzna: zaś słowo patria od słowa pater, czyli ojciec. Patriotyzm to miłość do ojczyzny na wzór miłości do ojca.

Wychowanie patriotyczne służy identyfikacji narodowej i kulturowej przygotowując tym samym do życia w społeczeństwie i wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym.

Edukacja patriotyczna wprowadza młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych i stanowi wartość uniwersalną. Trzeba ją budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą.
Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Program edukacji patriotycznej jest ściśle powiązany z edukacją regionalną.

Patriotyzm jest naturalną postawą człowieka, dlatego dzieci bardzo łatwo przyswajają przynależność do wspólnoty narodowej o ile tylko nie koliduje ona z ich codziennym doświadczeniem, a szczególnie z poczuciem więzi rodzinnych. Dlatego staramy się budować dziecięce poczucie patriotyzmu w oparciu o rodzinę i najbliższe otoczenie, ich małą historię i ich wewnętrzną tradycję, które przez stopniowe rozszerzanie kręgów i znajdowanie wspólnych elementów obejmują osady, miasta, gminy, regiony i w końcu całą Polskę, Patriotyzm odnajduje się też w kontekście kręgu cywilizacyjnego, w którym dorastamy i całej ludzkiej wspólnoty.

Te pojęcia często pozostaną dla myślących konkretnie dzieci zbyt abstrakcyjne (typowe jest mylenie przez dzieci nazw i pojęć miasta i państwa), dlatego niezbędne jest budowanie przynależności regionalnej i narodowej w oparciu o konkretne symbole, obrazy, melodie, wiersze, tańce, połączone prostymi fabułami.

Program „Polska! To lubię” integruje te pojęcia za pomocą kalendarza: dziennego, tygodniowego i rocznego oraz przez bezpośrednie doświadczenie zmysłami wzroku, słuchu, zapachu, dotyku, a także równowagi i ruchu. Scenariusze lekcji i wspierające je pomoce dydaktyczne niosą dużą dawkę aktywności ruchowej (zarówno dużej w oparciu o wielkowymiarowe gry planszowe, zabawy i piosenki) jak i małej – w oparciu o karty pracy wymagające rysowania, składania i wycinania.

Dzięki interaktywnym zabawom, tablica multimedialna może też stać się nie tylko miejscem wyświetlania treści i ale też centrum aktywności klasy.